Truy cập nội dung luôn

Báo cáo

biến cố bất lợi nghiêm trọng (SAE)
trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng